पुसे भैलो

काँ उब्जी आया
काँ निब्जी आया ?
भैलो चलन, कसले चलाया ?
तक्लाखोर उब्जी भैलो आया ।
पैकला सबका खान्की खुलाउन
सिँजामा आया भैलो चलन ।

ताक्लाखर भैलोले क्या खान्की पाया ?
ताक्लाखर भैलोले सुन खान्की पाया ।
पैकला सबका खान्की खुलाउन
सिँजामा आया भैलो चलन ।

सिँजामा भैलो कसले चलायाँ ?
सिँजामा भैलो वलीराजले ल्याँ
पैकला सबका खान्की खुलाउन
सिँजामा आया भैलो चलन ।

पैल्हाको भैलो काँ बाट आया ?
मानसरोबार उब्जी भैलो आया ।
सरोबरको भैलोले क्या खान्की पाया ?
सरोबरको भैलोले राज खान्की पाया ।
पैकला सबका खान्की खुलाउन
सिँजामा आया भैलो चलन ।

एर बाट सिँजामा भैलो आया ?
सिँजामा वलिराजले भैलो ल्याँ ।
सिँजामा भैलोले क्या खान्की पाया ?
सिँजामा भैलोले फुलमाला पाया ।
पैकला सबका खान्की खुलाउन
सिँजामा आया भैलो चलन ।

कइल्या खेल्न्या सिजा को भैलो
आइपुनीका वा औसी वार
खेलन्याँ सिँजाको भैलो ।
डोड्न्या होइन माग्न्या होइन
ऋतु जनाउन खेल्या हो भैलो ।
पैकला सबका खान्की खुलाउन
सिँजामा आया भैलो चलन ।

फरक छ लोकमा भैलो चलन
कोही खेल्न्या पुषमा कोही मंसिरमा ।
पैकला सबका खान्की खुलाउन
सिँजामा आया भैलो चलन ।
सिँजामा भैलोले क्या खान्की पाया ?
सिँजामा भैलोले फुलमाला पाया ।

पैकला सबका खान्की खुलाउन
सिँजामा आया भैलो चलन ।

(जुम्लामा खेलिने पुषे भैलोमा आधारित खस भाषाको कबिता )

 

                                                                                                      हाल युके